Villkor

 1. Tillhandahållna varor och tjänster
  Bergaliv AB, 556311-6127, med adress info@bergaliv.se och telefon 0278-261 21 (Bergaliv), tillhandahåller rum (lofthus) för korttidsvistelse med övernattning på Åsberget vid Orbaden i Hälsingland. I lofthuset finns sovplatser och sänglinne för bäddning på futonmadrasser samt el, ljus, värme, kylskåp, kallt vatten, vattenkokare och eltoalett. En frukost per person och övernattning ingår i priset.
 2. Immateriella rättigheter
  Uppgifter på hemsidan www.bergaliv.se och i lofthuset tillhandahålls av Bergaliv. Bilder, text, arkitektritningar och annan information får inte kopieras, spridas eller användas annat än med Bergalivs tillåtelse.
 3. Priser
  Pris anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen visas det totala priset inklusive moms och alla avgifter.
 4. Bokning
  Beställning (bokning) sker i kalender som finns tillgänglig på hemsidan. Bokning är bindande för gästen och/eller dennes ställföreträdare enligt bestämmelserna i lag och dessa villkor. Bokningen är bindande för Bergaliv från det att densamma skriftligen har bekräftats av Bergaliv (avtalstidpunkt).
 5. Betalning
  Betalning sker genom betalkort eller andra betalningsmedel enligt upplysningar på hemsidan.
 6. Presentkort
  Presentkort gäller under två år från dagen för utfärdande.
 7. Ångerrätt
  Gästen har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Bergaliv lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, dock senast en vecka före bokad ankomstdag (ångerfrist). Om gästen lämnar meddelandet på Bergalivs webbplats eller till info@bergaliv.se kommer Bergaliv att utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för gästen. Om gästen i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt meddelandet enligt vad nu sagts, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.
 8. Incheckning
  Incheckning och utlämning av nyckel och/eller låskod sker under ankomstdagen på plats som anvisas av Bergaliv i samband med bokningen. Lofthuset är tillgängligt för gästen från klockan 15.00 på ankomstdagen.
 9. Utcheckning
  Lofthuset lämnas senast klockan 11.00 på utcheckningsdagen. Efter vistelsen återlämnas nyckel och/eller låskod för utcheckning på samma plats som vid incheckning eller enligt Bergalivs anvisning.
 10. Reklamation
  Vill gästen åberopa att den av Bergaliv tillhandahållna tjänsten är felaktig ska han eller hon underrätta Bergaliv om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet.
 11. Avbokning och ändring
  Gästen har rätt att kostnadsfritt avboka eller ändra beställning inom 14 dagar från bokningstillfället, dock senast en vecka före bokad ankomstdag.
 12. Personuppgifter
  Genom sin bokning ska gästen anses ha samtyckt till att personuppgifter får behandlas av Bergailv. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration. Det ankommer på Bergaliv att se till att personuppgifter behandlas korrekt och enligt god sed.
 13. Gästens användning av lofthuset
  Gästen har att under sin vistelse visa respekt mot den omgivande naturen samt väl vårda lofthuset och dess inventarier. Rökning är inte tillåten vare sig inomhus eller på loftet. Bergaliv tillhandahåller engångstofflor eller skoskydd som ska användas vid vistelse inomhus. Gästen är skyldig att ersätta skada om uppkommer genom hans eller hennes försummelse eller av någon i hans eller hennes hushåll eller sällskap. Uppkommer skada av något slag har gästen att omedelbart underrätta Bergaliv därom.
 14. Barn
  Barn får inte utan målsmans sällskap vistas i lofthuset. Det ankommer på gästen att särskilt tillse att barn inte utan omedelbar tillsyn av vuxen person vistas på loftet, i trappan eller på gångbron utanför ytterdörren.
 15. Lagval och tvister
  I alla frågor som inte regleras genom dessa allmänna villkor gäller svensk rätt. Tvist som inte kan lösas på frivillig väg hänskjuts till allmän domstol. Part är på motparts begäran skyldig att medverka till medlingsförfarande genom av domstolen särskilt förordnad medlare.

Klarna

 • In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.