Vårt Miljöarbete

Det grundläggande syftet med Bergalivs verksamhet är, enligt föreskrift i företagets bolagsordning, att främja en hållbar utveckling och bidra till en hälsosam och god miljö präglad av socialt, kulturellt och ekologiskt välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer.

Lofthusen gestaltar våra grundidéer. Som byggnadsmaterial använder vi kärnvirke från landskapets gran- och furuskogar med linfiber som isolering och björk till interiörerna. Husen byggs med diffusionsöppen konstruktion utan plaster, kemiska bekämpningsmedel eller andra syntetiska hjälpmedel som kan befaras försämra husens inomhusklimat eller omgivande miljö. Kort sagt, husen andas frisk luft. I varje hus finns en elektrisk förbränningstoalett vars enda avfall är en näringsrik aska som blir ett utmärkt gödningsmedel för närliggande odlingar. Med verksamheten som kraftkälla deltar Bergaliv också i samarbeten och lokala initiativ som kan främja ett hänsynsfullt samspel mellan människa och natur samt bidra till ortens utveckling som centrum för livskvalitet under alla tider på året.

Bergalivs lofthus är lyxen av renodlad enkelhet i naturliga kretslopp. Husen är ritade i en anda av respekt för de levande drivkrafter som format landskapet; dess åkrar, lador och hus, älven, färdvägarna, människan, djurlivet, bergen och skogarna. Här kan man somna och vakna med känslan av delaktighet i naturens och kulturlandskapets skönhet. Då fördjupas också känslan av sammanhang i myllret av liv på jorden